• TUCHTREGLEMENT

  Binnen de Sportvereniging Kampong Voetbal (Kampong Voetbal) is de Commissie Sportiviteit en Respect (S&R), opgericht in 2013, namens het bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van het S&R beleid. Deze commissie heeft als doel het bevorderen van sportief en respectvol gedrag in en om het veld.

  Kampong Voetbal is partij bij het convenant "Samen voetballen in Utrecht 2016-2020". Kampong Voetbal onderschrijft de gedragsregels van het Convenant, die zijn te zien op de kaart "Respect doen we samen" en op de website van Kampong Voetbal. De gedragsregels van het Convenant gelden voor leden van Kampong Voetbal en voor allen die verder betrokken zijn bij Kampong Voetbal, zoals trainers/coaches/leiders, ouders en vrijwilligers. De Commissie S&R ziet erop toe dat het Convenant wordt nageleefd.

  Onwenselijk gedrag
  Voor overtredingen tijdens de wedstrijd geldt dat de KNVB deze reguleert en bestraft. Overtredingen zoals rode en gele kaarten geeft Kampong altijd door aan de KNVB. Kampong Voetbal respecteert door de KNVB opgelegde straffen en rekent boetes door aan het lid dat de gele of rode kaart heeft gekregen.

  Daarnaast kan ook de Commissie S&R maatregelen treffen tegen een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen, besluiten en/of organen van KNVB en/of Kampong Voetbal, wedstrijdbepalingen of andersoortige toepasselijke regelingen van KNVB en/of Kampong Voetbal of handelen waardoor de belangen van KNVB en/of Kampong Voetbal dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad of waardoor anderszins sprake is van handelen in strijd met sportief en respectvol gedrag. Dat geldt eveneens voor de wettelijk vertegenwoordigers van leden van Kampong Voetbal of andere betrokkenen die zich vanwege een lid tot Kampong verhouden. De leiders, trainers, spelers, ouders kunnen deze incidenten melden aan de Commissie S&R via de voorzitter van de Commissie S&R of via het bestuur.

  De Commissie S&R is bevoegd ten aanzien van handelen op of naast de velden, tijdens trainingen of wedstrijden van Kampong Voetbal, maar ook tijdens andere door of vanwege Kampong Voetbal elders georganiseerde activiteiten. De Commissie is bevoegd om in voorkomende gevallen een tuchtcommissie in te stellen en Kampong spelers te horen of ter verantwoording te roepen bij handelen in strijd met de statuten, reglementen, besluiten en/of organen van KNVB en/of Kampong Voetbal, wedstrijdbepalingen of andersoortige toepasselijke regelingen van KNVB en/of Kampong Voetbal of handelen waardoor de belangen van KNVB en/of Kampong Voetbal dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.

  Bij ernstige gevallen vindt zo snel mogelijk een zitting plaats van de tuchtcommissie die onderdeel uitmaakt van de commissie S&R. De tuchtcommissie kan een straf opleggen, waarbij het kan gaan om schorsingen, uitsluiten van trainingen, taakstraffen of het fluiten van jeugdwedstrijden. Het Algemeen Bestuur heeft de Commissie het mandaat gegeven deze straffen op te leggen. Alleen voorstellen voor een royement worden aan het Bestuur voorgelegd.

  De Commissie S&R heeft als leidraad bij de beoordeling het document “Sanctiebeleid Kampong Voetbal”, dat onderdeel uitmaakt van dit protocol.

  Handelwijze Commissie S&R
  Zodra de Commissie S&R een melding ontvangt, neemt zij daarover contact op met alle betrokkenen. De Commissie S&R onderzoekt de melding, stelt waar nodig het bestuur, een betrokken commissie en/of de leeftijdscoördinator in kennis van de melding, en nodigt de betrokkenen in beginsel uit voor een gesprek. Wanneer het om een jeugdspeler gaat, worden de wettelijk vertegenwoordigers daarbij eveneens uitgenodigd. Het gesprek vindt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de melding plaats. Na het gesprek koppelt de Commissie S&R haar bevindingen en oordeel terug aan de betrokkenen en aan het bestuur.

  Als de Commissie S&R aanleiding ziet om een maatregel jegens het lid en/of een andere betrokkene te treffen dan is zij daartoe gerechtigd. Alleen wanneer zij aanleiding ziet om een zeer zware straf of royement op te leggen (categorie 4 van het Sanctiebeleid Kampong Voetbal), raadpleegt zij daarvoor eerst het bestuur. Indien de betrokkene het niet eens is met de maatregel die de Commissie oplegt, kan de betrokkene in beroep bij het bestuur van Kampong voetbal. Dat beroep moet binnen een maand nadat de maatregel door de Commissie ter kennis is gebracht aan de betrokkene bij het bestuur worden ingesteld.

  Bevoegdheid Commissie S&R
  De bevoegdheid van de Commissie is gebaseerd op de statuten van de vereniging Kampong Voetbal. De Commissie is een orgaan van de vereniging. Dit tuchtreglement vormt het vaste beoordelings- en werkkader van het bestuur en de Commissie. Het is eveneens vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Kampong Voetbal in de ledenvergadering van 14 mei 2018.

  Naast de artikelen omtrent de organen, bevoegdheden en strafmogelijkheden zoals die in de statuten zijn opgenomen baseert de Commissie haar handelwijze en oordeel op belangrijke algemene artikelen en opvattingen uit de statuten. Dat zijn in het bijzonder:

  • Artikel 5, zesde lid: de leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen volgens de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. En:
  • Artikel 5, zevende lid: de leden zijn gehouden statuten en reglementen van de vereniging na te leven, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven. De leden zijn gehouden de belangen van de vereniging niet te schaden en zich steeds, wanneer zij als lid van de vereniging optreden, waardig te gedragen.
  • Artikel 6: de bevoegdheid tot bestraffing.

  De verwijzing naar deze artikelen laat de gelding van de niet met name genoemde bepalingen uit de statuten uiteraard onverlet.