• Lees hier meer over het Technisch Jeugdvoetbalbeleid

  We zijn zeer verheugd te melden dat het Jeugdtechnisch Beleidsplan is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur. Tijdens de ALV van 14 mei jl. is het plan en de goedkeuring met de aanwezigen besproken.

  Daarmee komt een einde aan een periode die eind augustus 2017 begon met de opdracht van het DB aan het HJO (Joop Koppen en Thomas Rupp) om het plan te realiseren. Het HJO heeft een projectteam samengesteld, waarin vertegenwoordiging van alle geledingen van Kampong Voetbal zitting heeft gehad (Nico van Ginkel, Eric Ornek, Suzanne Oud, Arie Schans en Roy Sijgers). Zij zijn samen met de opdracht aan de slag gegaan daarbij gebruikmakend van eerdere plannen, KNVB-richtlijnen en in overleg met bestuur, commissies en leden. In januari 2018 zijn alle jeugdleden en hun ouders, jeugdkader en bestuur uitgenodigd om mee invulling te geven aan dit plan. De inspraakavonden zijn goed bezocht door leiders, trainers en ouders. De inbreng en ideeën zijn verwerkt in het plan. Het is daarmee een plan van ons allemaal geworden met een duidelijke blauwe draad die aansluit bij de kernwaarden van Kampong Voetbal: plezier, veiligheid, respect, betrokkenheid en ambitie. Het is een plan met ambities voor alle leden: voor zowel de breedte- als ook de selectie/topteams.

  Nu het plan klaar is, begint het eigenlijk pas. We willen onze ambities waarmaken en starten met de implementatie. De wens is om alles wat in het plan staat in 2020 gerealiseerd te hebben. We kunnen daarbij hulp gebruiken, en doen daarom een beroep op jou! Meld je via dit formulier aan als je mee wil helpen om onze ambities te realiseren. Meer informatie krijg je via HJO@kampongvoetbal.nl. Alle hulp is welkom!

  Voor wie geen tijd heeft om het hele plan door te lezen volgt hieronder een korte samenvatting. Via deze link kun je het volledige plan bekijken en lezen. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast. Veel leesplezier!

 • Samenvatting Jeugdtechnisch Beleidsplan

  De aanleiding voor het maken van het Jeugdtechnisch Beleidsplan waren:
  - Kampong Voetbal groeit en bloeit
  - Kampong voetbal is een amateurclub, maar met een omvang die professionele aanpak verdient
  - Kampong Voetbal wil voldoen aan de eisen die door de KNVB zijn gesteld om een regionaal opleidingscentrum te zijn

  Daarom willen we een doordacht Jeugd Technisch Beleidsplan dat de continuïteit van Kampong Voetbal waarborgt voor de lange termijn. Het plan biedt richtlijnen en uitgangspunten zonder elke ruimte dicht te zetten om een zinvol gesprek te voeren over bijzondere situaties.

  Missie
  "Wij zijn Kampong Voetbal. Een voetbalclub met een lange historie geworteld in de wijk Utrecht Oost. Het is een voetbalclub waar ieder lid zijn eigen ambitieniveau mag hebben en waar het uitgangspunt is dat alle leden met plezier op het voor hun hoogst haalbare niveau (voetbal en persoonlijk) kunnen sporten. Wij zijn een voetbalclub waar plezier en verbondenheid voorop staan, waar we samen zorgen voor een goede sfeer en betrokkenheid in alle geledingen"

  Visie
  "In 2020 is Kampong Voetbal een club waar Zondag 1 in de eerste klasse speelt en waarbij de helft van dat elftal bestaat uit de eigen jeugd. En het Dames Voetbal is in 2020 een volwaardig onderdeel van de vereniging met een eigen doelstelling en ambitie. Daarnaast ligt er een Kampong-breed technisch beleidsplan waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe wij al onze voetbalspelers opleiden zodat ze het best tot hun recht komen op een voor hen passend niveau. Onze vrijwilligersorganisatie bestaat dan uit betrokken vrijwilligers die zich verbonden voelen met de club en die verantwoordelijkheid hebben en nemen voor de werkgroep of commissie waar ze deel van uitmaken. Het bestuur en de vrijwilligers worden ondersteund door een goede dagelijkse organisatie"

  De doelstelling van het plan
  - Een duidelijk opleidingstraject voor de jeugd vanaf de Benjamins tot aan de overstap naar de senioren met daaraan gekoppelde specifieke trainingen per leeftijdsgroep.
  - Een eenduidige spelopvatting voor alle teams
  - Bij zowel breedte- als selectieteams is er balans in prestatie en spelplezier (het een versterkt het ander) en er wordt waarde gehecht aan sociaal maatschappelijke vorming (bijbrengen Kampong normen en waarden)
  - Aanreiken van een leidraad ("De blauwe draad") aan het kader van de jeugdafdeling: iedereen kent het plan en handelt ernaar.

  Visie op (leren) voetballen
  Voetbaleigen bedoelingen:      bv doelpunten maken/voorkomen
  Veel herhalingen:                  veel beurten/geen lange wachttijden
  Rekening houden met groep:  leeftijd/vaardigheid/kwaliteit
  Juiste coaching:                     spelbedoelingen verduidelijken/vragen stellen/voordoen

  Naast veilige omgeving, positief coachen is speeltijd erg belangrijk voor jeugdspelers. Daarom spelen alle spelers minimaal een halve wedstrijd op speeldagen. Bij de breedteteams speelt iedereen evenveel.
  Selectieteams trainen in ieder geval 2 x per week. Breedte teams trainen verplicht in ieder geval 1 x per week, en hebben de mogelijkheid een tweede keer te trainen.

  Hoe ziet een training eruit
  Altijd 11-11 als vertrekpunt voor de training: Voetbaltraining betekent het trainen van het spel met z'n logische structuur. Daarom is 11-11 steeds het vertrekpunt van elke willekeurige trainingsvorm. Uiteraard is 11-11 niet altijd de ideale trainingsvorm en zal er tijdens het (jeugd)voetballeerproces vereenvoudigd moeten worden: 11-11-----7-7.....4-4.....2-2/1-1 of via 4-4.....5-3.....5-2.....4-1
  In het ideale plaatje zijn de voetbalweerstanden terug te zien in de trainingsvormen: bal, tegenstanders, medespelers, spelregels, doelgericht, tijd, ruimte en spanning.

  Vaste speelwijze
  - O7, viertallen, 1/8 veld, geen keeper: uitgangspunt is de ruit. Kinderen rouleren van positie.
  - O8 t/m O10, zestallen, ¼ veld, uitgangspunt is de dubbele ruit (1-2-3). Kinderen rouleren van positie.
  - O11 en O12, achttallen, bijna ½ veld, uitgangspunt is 1-3-3-1.
  - O13 t/m O19, elftallen, uitgangspunt teamorganisatie is 1-4-3-3. Meest eenvoudig te coachen en te controleren. In O17-1 en O19-1 kan er incidenteel in een andere teamorganisatie worden gespeeld. De exacte invulling van de teamorganisatie bepaalt de trainer/coach,

  Selectieproces
  Afhankelijk van de leeftijdscategorie zijn afspraken gemaakt over hoe we selecteren. Belangrijke onderdelen zijn:
  - Aantal keer per jaar wedstijden in toernooivorm tijdens circuittraining of tijdens gezamenlijke training, georganiseerd door hoofdtrainer en coördinator jaargang
  - Twee keer per jaar beoordelingsformulier ingevuld door trainer/coach
  - Opvallende breedteteams spelers worden door interne scout en/of duo van hoofdtrainers bekeken tijdens reguliere wedstijden
  - Eventueel meetrainen met selectieteam tijdens eerste training van de week; speler(s) van tweede selectieteam trainen mee met eerste team en breedte team speler(s) trainen mee met tweede team.

  Selectie- en topteams worden vastgesteld door Jeugd Technische Commissie.

  Breedteteams worden ingedeeld door de leeftijdscoördinator in overleg met de Technisch Jeugd Coördinator. We kiezen voor sociale voorkeuren en niet voor door-selecteren.

  Tevens zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de regels bij (zij-)instroom.

  Begeleiding van kinderen en jongeren
  In het plan is beschreven hoe we jeugd begeleiden van de junioren naar de senioren. Ook aan de gezondheid en het welzijn van de jeugd is aandacht besteed, er zijn afspraken over o.a. rookvrij, alcoholgebruik, fysio, voeding en sportiviteit en respect.

  Opleiding jeugdkader
  Vanaf oudste benjamins gaan pupillen >=O12 helpen met trainen (leeftijdsverschil minimaal 5 jaar). Zij krijgen instructie en worden begeleid door een van de trainers of in ieder geval 1 ouder. Het streven is dat minimaal de helft van deze groep met de teams mee doorstroomt.
  Alle trainers krijgen mogelijkheid tot volgen JVTC cursus, vervolgens pupillencursus, etc. en worden beloond volgens vergoedingenbeleid.

  Selectieteams worden niet getraind door ouders van het eigen kind.

  Organisatie jeugd
  Er is vastgelegd welke taken en verantwoordelijkheden iedere functie heeft en welke overlegstructuren er zijn.

  En verder??
  We hopen dat we jullie nieuwsgierig hebben gemaakt naar het hele plan en dat we jullie enthousiast hebben gemaakt om aan de implementatie van dit plan mee te werken! 

  Mocht je vragen of opmerkingen hebben kan je deze richten aan HJO@kampongvoetbal.nl.


  Tot langs de velden!

  Thomas Rupp en Joop Koppen - HJO
  Nico van Ginkel - Bestuur Penningmeester
  Eric Ornek - Teammanager O19-1
  Suzanne Oud - Leeftijdscoördinator O12
  Arie Schans - Assistent O13-1, coach betaald voetbal
  Roy Sijgers - Sponsorcommissie