• ORGANISATIE

  Kampong Voetbal is een club waar verbinding tussen jeugd en senioren hoog in het vaandel staat. We investeren dan ook in beide waarbij de insteek is dat er zoveel mogelijk eigen jeugd doorstroomt naar de senioren selectie. Daarnaast ligt er een Kampong-breed technisch beleidsplan waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe wij al onze voetbalspelers opleiden zodat ze het best tot hun recht komen op een voor hen passend niveau. Onze vrijwilligersorganisatie bestaat uit betrokken vrijwilligers die zich verbonden voelen met de club en die verantwoordelijkheid hebben en nemen voor de werkgroep of commissie waar ze deel van uitmaken. De organisatie (bestuur en vrijwilligers) wordt ondersteund door een soepel lopende dagelijkse organisatie waarin de verenigingsmanager en de ledenadministratie op een proactieve manier hun rol invullen en daarbij verbindend werken.

  Bestuur Kampong Voetbal

  Om er voor te zorgen dat jaarplannen gemaakt worden en afspraken worden nagekomen is het van belang helder te hebben wie waarvoor verantwoordelijk is.

  Kernbestuur

  Het Dagelijks Bestuur van Kampong Voetbal bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Verder zit er in het Algemeen Bestuur de voorzitter van de jeugdcommissie, seniorencommissie, bestuurslid commerciële zaken en communicatie, een bestuurslid technische zaken en het bestuurslid federatiezaken annex vicevoorzitter.

  Voorzitters commissies

  De voorzitter van elke commissie maakt in samenspraak met de eigen commissieleden het beleid voor zijn of haar commissie. Waar nodig helpt de VM mee het beleid te ontwikkelen. Het beleid wordt ter goedkeuring aangeboden aan het AB en daar beklonken. De uitvoering van het beleid ligt in handen van de commissie. Aan de hand van het beleid wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt met een bijbehorend budget. Ook dit jaarplan wordt voorgelegd aan het AB ter goedkeuring.

  Voortgang

  Maandelijks komt het AB bij elkaar met de bovengenoemde leden. Zij bespreken waar nodig de voortgang van het beleid en de uitvoering. Aan de voortgang ligt een duidelijke planning ten grondslag. Wanneer de planning niet gehaald wordt, wordt er verantwoordelijkheid afgelegd in het bestuur. De leden van het bestuur houden elkaar daarin scherp.

 • Algemeen Bestuur
  Voorzitter Frank van Heusden
  Vicevoorzitter/lid Federatiebestuur Rob Besjes
  Penningmeester Nico van Ginkel
  Secretaris/Jeugdvoorzitter Kyra Stefels
  Seniorenvoorzitter Marsh Königs
  Communicatievoorzitter John van Pijkeren
  Technische zaken Lid Michiel Oldenhof