• CONTRIBUTIE

  De contributie voor seizoen 2021-2022 is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2021. Onderstaand de tabel met de contributiebedragen.

  Voor vragen en/of opmerkingen over de contributie kunt u mailen naar financien@kampongvoetbal.nl.

   

 • OVERZICHT CONTRIBUTIE

  Type lidContributie 2021-2022
  Senioren € 289
  Zaalvoetbal€ 210
  Combinatie Veld- en Zaalvoetbal € 395
  Studententarief € 209*
  O19 & O18 € 247
  O17 O16 O15 & O14 € 242
  O13 O12 O11 & O10 € 236
  O9 & O8 € 205
  Benjamins € 126
  Benjamins Champions League € 158
  Veteranen zaterdag (geen KNVB competitie) € 185
  Only Fun / Vrijdagavond € 130
  Trainingslid / Niet spelend lid € 99
  Entreegeld (bij 1e contributie inning) € 25
  Toeslag selectievoetbal € 50 per seizoen
  Toeslag extra training breedtevoetbal € 25 (met trainer van de club)
  Toeslag extra training breedtevoetbal € 15 (zonder trainer van de club)
 • *Bij Kampong kunnen teams ook voetballen tegen een speciaal studententarief. Deze regeling geldt nadrukkelijk alleen voor breedteteams (zowel op zaterdag als op zondag). Het studententarief bedraagt €209,- per jaar.

  Teams maken aanspraak op dit tarief indien zij tenminsten 10 ingeschreven leden binnen het betreffende team hebben, welke een studentenkaart voor het komende studiejaar kunnen overleggen. Daarnaast geldt voor deze teams een vrijwilligersplicht

   

 • CONTRIBUTIEREGELEMENT

   Artikel 1 - aanmelden lidmaatschap

  1.1; Het aanmeldformulier van SV Kampong Voetbal (de vereniging) is te vinden op de website van Kampong Voetbal (www.kampongvoetbal.nl/lidmaatschap/aanmelden/); het formulier kan ook opgehaald worden in de bestuurskamer of op het kantoor van de ledenadministratie.
  1.2; Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier per post te retourneren aan de ledenadministratie: postbus 85305, 3508 AH te Utrecht. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de speler in een team is geplaatst en start met spelen, tenzij het nieuwe lid met de ledenadministratie een andere ingangsdatum is overeengekomen.
  1.3; Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB  is het lid contributie verschuldigd. Voor diegenen die gedurende het voetbalseizoen lid worden, geldt de reductieregeling, zoals hierna vermeld: aanmelding tussen 1 mei - 1 januari: 0% korting; aanmelding tussen 1 januari - 30 april: ± 40% korting.
  1.4; Bij de plaatsing als nieuw lid is eenmalig entreegeld verschuldigd. Dit bedrag wordt in rekening gebracht in het seizoen dat de speler geplaatst is in een team. 
  1.5; Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, dat ter inzage is gepubliceerd op de website van kampong Voetbal. 
  1.6; Binnen een maand na het insturen van het aanmeldformulier ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur een ontvangstbevestiging per email en informatie over het plaatsen op een wachtlijst of in een team. De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging.
  1.7; Het bestuur kan de toetreding van een lid met reden omkleed weigeren.

   Artikel 2 - wijzigingen gegevens lid

  2.1; Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adresgegevens en wijzigingen in (bank)rekeningnummers te melden aan de ledenadministratie. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op het betreffende lid worden verhaald.

  Artikel 3 - contributie
  3.1; Onder contributie wordt verstaan: de jaarlijkse bijdrage, te voldoen in één termijn via acceptgiro of via automatische incasso.
  3.2; In het geval van betaling door middel van acceptgiro worden de contributienota's onder toezicht van de penningmeester van de vereniging verzonden door de ledenadministratie of door een service organisatie die daartoe door het bestuur van de vereniging is gemachtigd. 
  3.3 Onder entreegeld wordt verstaan de eenmalige bijdrage welke verschuldigd is op het moment van lid worden van Kampong Voetbal. In geval van herintreden is geen entreegeld meer verschuldigd.

  Artikel 4 - wijze van betaling
  4.1; De vereniging biedt haar leden die lid zijn geworden vóór 1 januari 2003 twee mogelijkheden om aan hun contributieverplichtingen te voldoen: door middel van een eenmalige betaling via acceptgiro of via automatische incasso. Leden die lid zijn geworden op of na 1 januari 2003 kunnen alleen via automatische incasso hun contributie voldoen. Bij betaling via acceptgiro wordt € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Betaling via automatische incasso wordt één keer per jaar automatisch afgeschreven. De vereniging verstrekt ten behoeve van de automatische incasso een formulier door middel waarvan leden de vereniging doorlopend dienen te machtigen tot het incasseren van de contributie zoals bedoeld in artikel 5 lid 1.
  4.2; Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend contributie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1, en eenmalig entreegeld zoals bedoeld in artikel 3 lid 3. te incasseren middels automatische incasso. Zonder volledig ingevulde  en ondertekende machtiging is plaatsing op de wachtlijst of inschrijven als spelend lid niet mogelijk.
  4.3; Rondom 1 oktober zal de automatische incasso worden afgeschreven. Leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan op deze data de contributiegelden mogen worden afgeschreven. Rondom 1 oktober zullen de leden die nog geen machtiging hebben afgegeven een contributienota ontvangen zodat de betaling via internetbankieren of op een andere, door henzelf gewenste manier, voldaan wordt. De vervaldatum wordt gesteld op dertig dagen na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.
  4.4; Indien de bank de afgeschreven gelden om wat voor reden dan ook storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven, zal de vereniging een contributienota, plus €15,- administratiekosten, verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn of haar contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.

  Artikel 5 - opzegging lidmaatschap
  5.1; Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 15 mei van het lopende voetbalseizoen te geschieden. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.
  5.2; Opzegging kan uitsluitend per e-mail bij de ledenadministratie van de vereniging. Uiterlijk op 1 augustus verzendt de ledenadministratie schriftelijk of per e-mail een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts de, door de ledenadministratie via email verzonden, bevestiging het lid tot bewijs van daadwerkelijke opzegging dienen.
  5.3; Opzegging gedurende het verenigingsjaar is niet mogelijk, een lid blijft de jaarlijkse bijdrage te allen tijde geheel verschuldigd.

  Artikel 6 - te late betaling
  6.1
  ; In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde een boete van € 15,- alsmede administratie, rente- en incassokosten verschuldigd. 
  6.2; Leden die 2 maanden na aanbieding van de contributienota nog niet betaald hebben, kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur van de vereniging. Vanaf dat moment kan publicatie van de leden met contributieachterstand op de website plaatsvinden. Deze leden zijn pas speelgerechtigd wanneer zij hun betalingsverplichting, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, hebben voldaan.
  6.3; Leden die 3 maanden na aanbieding van de contributienota nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan, kunnen tot royement worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente- en incassokosten, verschuldigd.
  6.4; Royementen door de vereniging zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond worden gemeld.
  6.5; Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 20% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke kosten hoger zijn op de feitelijk gemaakte kosten, naast de boete zoals genoemd in artikel 6 lid 1.

  Artikel 7 - boetes
  7.1
  . Boetes welke aan een speler persoonlijk of aan het team waarin hij of zij speelt, door de KNVB zijn opgelegd, worden aan de betreffende speler doorberekend. Inning van de boete gebeurt door middel van automatische incasso.
  7.2 Leden die aan Kampong Voetbal een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven, machtigen de vereniging tevens voor het innen van boetes en administratiekosten die door de KNVB zijn opgelegd.
  a.
   Leden die aan Kampong Voetbal  nog geen machtiging hebben afgegeven ontvangen voor iedere boete die door de KNVB is opgelegd een factuur met een toeslag van € 2,00. Bij het sturen van een herinnering van in gebreke stelling wordt een extra toeslag van € 2,00 in rekening gebracht.
  b. Indien de boete binnen twee weken niet is voldaan zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau; de bijkomende kosten zijn voor rekening van het betrokken (ex-)lid.

  Dit boetereglement is vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2011 en is per direct geldig.

  Artikel 8 - hardheidsclausule
  8.1; Blessures geven geen recht op contributierestitutie. Indien een lid door een (langdurige) ziekte of ongeval met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffende lid aan het einde van het seizoen een schriftelijk verzoek met motivatie en bewijslast in te dienen bij de ledenadministratie die het verzoek toetst aan het contributiereglement en het verzoek na toetsing aan het bestuur voorlegt. Het Bestuur neemt aan het eind van het seizoen hier een besluit in, dit besluit is onbetwistbaar. 
  Als algemene lijn zal worden aangehouden dat indien een speler om vorengenoemde redenen het gehele seizoen of een deel van het seizoen niet in staat is geweest te spelen en te trainen hij of zij aan het einde van het seizoen 25% van de door hem of haar betaalde contributie gerestitueerd krijgt.

  Artikel 9 - reglementswijziging
  9.1; Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van de vereniging.