• Kampongbeleid Sportiviteit en Respect

  Kampong hecht grote waarde aan prettig en correct gedrag op en naast de velden.

  De vereniging is partij bij het convenant "Samen voetballen in Utrecht 2016-2020", dat op 13 april 2016 is getekend. Op grond daarvan bevorderen 32 Utrechtse voetbalverenigingen, de KNVB, FC Utrecht en Vereniging Sport Utrecht (VSU) sportief en respectvol gedrag. Kampong onderschrijft  de gedragsregels van dat convenant en het naleven daarvan spreekt voor zich. De regels zijn te zien op de kaart "Respect doen we samen". Binnen Kampong is de Commissie Sportiviteit en Respect (S&R), opgericht in 2013, namens het Algemeen Bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van het S&R beleid. Ook kan de Commissie een tuchtcommissie instellen en Kampong spelers horen of ter verantwoording roepen als zich misstanden  hebben voorgedaan tijdens wedstrijden of daarbuiten

  Sportiviteit en respect bij Kampong voetbal

  Kampong hecht grote waarde aan prettig en correct gedrag op en naast de velden. De vereniging is partij bij het convenant "Samen voetballen in Utrecht 2016-2020", dat op 13 april 2016 is getekend. Dit convenant is een vervolg op één die in 2011 werd ondertekend. Op grond daarvan bevorderen 32 Utrechtse voetbalverenigingen, de KNVB, FC Utrecht en Vereniging Sport Utrecht (VSU)  sportief en respectvol gedrag. Kampong onderschrijft de gedragsregels van dat convenant en het naleven daarvan spreekt voor zich. De regels zijn te zien op de kaart "Respect doen we samen". Het spreekt voor zich dat de regels direct van toepassing zijn op de spelers maar ze gelden ook voor trainers/coaches/leiders, ouders en vrijwilligers. Niet meer dan logisch. Binnen Kampong is de Commissie S&R (opgericht in 2013) namens het Algemeen Bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van het S&R beleid. Deze commissie heeft ook als doel het bevorderen van sportief en respectvol gedrag in en om het veld. Handhaven van de regels kan ook door het instellen van een tuchtcommissie die Kampong spelers kan horen of ter verantwoording roepen als zich misstanden hebben voorgedaan.

  Uitgangspunten:

  Een positieve benadering van de sport, het plezier daarbij en de respectvolle benadering van alle betrokkenen staat voorop.

  • Jeugdleden worden zoveel mogelijk positief gestimuleerd om sportief en respectvol gedrag te tonen en zich met elkaar in te zetten voor een goede sfeer op het veld.
  • Ouders/verzorgers, trainers en leiders geven daarbij het goede voorbeeld.
  • Trainers en leiders worden opgeleid om op een positieve manier met hun team om te gaan. Met elkaar vormen zij het visitekaartje voor Kampong en zorgen zij er voor dat de sportomgeving aantrekkelijk en veilig is en blijft.

   

  Gedragsregels:

  Kampong heeft de gedragsregels in de kaart "Respect doen we samen" weergegeven. De Commissie S&R raadt de teams aan deze regels te bespreken, al dan niet met de ouders van spelers er bij, en hierover afspraken te maken. Kampong verstrekt aan het begin van ieder seizoen een format voor een teamcontract waarin de gedragsregels staan waarin alle teamleden zich zullen houden. Alle teamleden bespreken en ondertekenen dit.

   

  Overtredingen

  Voor overtredingen tijdens de wedstrijd geldt dat de KNVB deze reguleert en bestraft. Overtredingen zoals rode en gele kaarten geeft Kampong altijd door  aan de KNVB. Opgelegde straffen worden gerespecteerd en Kampong rekent boetes door aan het lid dat de gele of rode kaart heeft gekregen. Daarnaast kan ook de Commissie S&R maatregelen treffen tegen een lid dat (op grove wijze) de regels van de KNVB of van Kampong aan de laars lapt. Zulk negatief gedrag kan plaatsvinden op of naast de velden, tijdens trainingen of wedstrijden, maar ook tijdens andere door de vereniging georganiseerde activiteiten. De leiders, trainers, spelers, ouders kunnen deze incidenten melden aan de Commissie S&R via de voorzitter van de Commissie, Saskia de Boer (moonboer@planet.nl) waarna zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de betrokkenen. Bij ernstige gevallen vindt zo snel mogelijk een zitting plaats van de tuchtcommissie die onderdeel uitmaakt van de commissie S&R. De tuchtcommissie kan een straf opleggen, waarbij het kan gaan om schorsingen, uitsluiten van trainingen, taakstraffen of het fluiten van jeugdwedstrijden. Het Algemeen Bestuur heeft de Commissie het mandaat gegeven deze straffen op te leggen. Alleen voorstellen voor een royement worden aan het Bestuur voorgelegd; gelukkig is dat de afgelopen jaren bij Kampong nauwelijks gebeurd.

   

  Ook kan ernstig onsportief gedrag van de tegenstander, al dan niet bij een uitwedstrijd, gemeld worden aan de Commissie want deze kan snel contact opnemen met de vertegenwoordiger van de andere vereniging op basis van het Convenant tussen de Utrechtse verenigingen en de KNVB.

   

  Tot slot

  Kampong verwacht van alle bij de vereniging betrokken personen dat ze dit beleid van sportiviteit en respect naleven. Het beleid hoort bij het lidmaatschap of bij de activiteiten die voor of namens Kampong worden verricht.

   

  Leden van de Commissie Sportiviteit & respect

  Saskia de Boer (voorzitter)

  Bernadette Raaijmaakers

  Jasper Keizer

  Albert Klingenberg

   

  emailadres: moonboer@planet.nl